Dôjokun - die 5 Dôjo-Regeln

Shotokan Dojokun

Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomuro koto.

Erstens. Erstrebe die Perfektion deines Charakters.

 

Hitotsu. Makoto no michi o mamoru koto.

Erstens. Bewahre den Weg der Aufrichtigkeit.

 

Hitotsu. Doryoku no seishin o yashinau koto.

Erstens. Entfalte den Geist der Bemühung.

 

Hitotsu. Reigi o omonzuru koto.

Erstens. Sei höflich.

 

Hitotsu. Kekki no yu o imashimuru koto.

Erstens. Bewahre dich vor übertriebener Leidenschaft